slovenská verziaruska verziaenglish version
o spolocnostizezlavyroba zezielpyramidykontakt
Pyramídy | Zlatý rez

„Zlatý rez“ sa v histórii datuje od epochy Pytagorovej matematickej školy. Pytagoras a jeho nasledovníci vyriešili nasledovnú úlohu:

Ak rozdelíme hocijaký úsek na časť A a časť B tak, aby (A+B)/A=A/B, z tejto kvadratickej rovnice dostaneme dva korene: X1=1,618 a X2=0,618.

Tieto čísla dostali označenie „Zlaté čísla“ a sú skutočne veľkolepé. Všade, kde človek pociťuje harmóniu: vo zvukoch, vo farbách, v rozmeroch ..., všade je prítomné „Zlaté číslo“. Najdôležitejšiu úlohu má v architektúre a v maliarstve. Už pytagorovci si všimli, že zvuk je založený na zákone frekvencií rovnajúcich sa „Zlatému číslu“.
O mnoho storočí neskôr talianský matematik 16. storočia Fibonacci vypočítal matematický rad (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,...) opisujúci proces rozmnožovania králikov, t.j. hrubo biologický proces. Veľmi ľahko si možno všimnúť zákonitosť formovania tohto radu: každý člen radu, začínajúc od štvrtého, sa rovná sume dvoch predchádzajúcich členov. Keď si v takomto rade vezmeme vzťah ktoréhokoľvek člena k svojmu predchádzajúcemu, dostaneme číslo 1,618 a pri opačnom pomere 0,618. Pričom platí, že čím vyššie sú čísla, tým presnejší je výsledok – „Zlatý vzťah“. Čísla takéhoto radu sa volajú Fibonacciho čísla.

Princíp „Zlatého rezu“, na ktorom je založené množstvo prirodzených objektov organickej prírody a ukrýva v sebe veľmi hlboký fundamentálny zmysel. Preto živé organizmy majú päť osí symetrie, t.j. pentasystém. V anorganickej prírode sa pentasystém nevyskytuje, kryštalické mriežky majú rôzny počet osí symetrie okrem piatich. Živá hmota je od základov stvorená na princípe pentasystému.
Naša planéta je tiež pentasystém. Tomuto systému sa podriaďujú aj cyklické periódy planét slnečnej sústavy. Je na ňom založený zvuk a vôbec všetko čo je späté s prírodnými zákonitosťami.
Podmienkou, aby sa žezlá mohli naladiť na človeka a boli obojstranne späté s pyramídou, je výroba podľa princípu „Zlatého rezu“.


 
copyright © žezlá faraónov
design by and-solutions