slovenská verziaruska verziaenglish version
o spolocnostizezlavyroba zezielpyramidykontakt
Výroba

Porozprávame Vám o dvoch experimentoch, ktoré urobili lekári a fyzici v pyramíde postavenej Alexandrom Golodinom.

N. B. Jegorova, doktorka medicínsky vied, NII – Ústav vakcín (Moskva):
„...Robila som s mojimi kolegami pokusy na meniacej sa všeobecnej reaktivite organizmu v pyramíde. Pre úspešné prevedenie pokusu boli vybrané najinformatívnejšie modely.

Jedným z modelov bol prototyp myšieho týfusu vyvolaný salmonellou tyfimurium. Tieto pokusy sme robili na niekoľkých skupinách myší, ktoré sme nechávali v pyramídach určitú dobu. Ako kontrolná skupina slúžili myši, ktoré neboli vôbec v pyramíde. Po expozícií jednej skupiny myší v pyramíde sme nainfikovali všetky skupiny salmonellou tyfimurium a pozorovali ich reakciu v priebehu mesiaca. Treba povedať, že infekcia solmonellou tyfimurium je pre myši veľmi ťažkou a smrteľnou infekciou. Myši z kontrolnej skupiny, ktorá nebola v pyramíde, postupne v priebehu 25 dní všetky zahynuli. 35% až 40% myší zo skupín exponovaných v pyramíde prežilo. Rozhodujúcu úlohu tu zohrali faktory prirodzenej rezistencie organizmu a zmena bunkovej imunity získané v pyramíde. Boli sme prekvapený takýmto výsledkom, pretože prežitie takmer 40% myší infikovaných smrteľnou dávkou salmonella tyfimurium je veľmi zaujímavé. Dôležité je podotknúť, že myšiam neboli podávané žiadne lieky a chemické látky, ktoré by nejakým spôsobom mohli ovplyvniť priebeh infekcie.

Na pochopenie účinkov pyramíd a týchto faktorov je potrebné urobiť mnoho ďalších pokusov. Čo sa týka procesov v pyramíde a ich vplyvu na živý organizmus nachádzajúci sa v nej, môžeme konštatovať nemenné výsledky. Teraz je potrebné skúmať mechanizmy týchto procesov...“

S. Kotonosov, doktor fyzikálno-matematických vied, NII „Grafit“:

„...Ja osobne som sa staval k vplyvu pyramídy na fyzikálne a chemické vlastnosti neorganických materiálov s nedôverou. Preto sme sa pokúsili riešiť túto otázku komplexne. Využili sme množstvo metód, ktoré sme mali k dispozícii, aby sme boli schopný zistiť a zaznamenať vplyv pyramídy na fyzikálne vlastnosti uhlíkových materiálov.
Na tento účel sme vybrali špecifický materiál takzvaný kvázidvojitý grafit. Jednoduchšie povedané, je to vysokoteplotný pyrolitický uhlík, vysokotextúrovaný, spracovaný pri teplote 2000 °C. Jeho dvojitá štruktúra spôsobuje, že elektrická vodivosť uhlíkových materiálov nezávisí od takých silných energetických vplyvov ako je neutrónové žiarenie. Neutrónové žiarenie do 1019 neutr/cm2 nespôsobuje podstatné zmeny elektrovodivosti takého materiálu ako je kvázidvojitý grafit. Zdalo sa nám, že keď neutrónové žiarenie nevplýva vo veľkej miere na vodivosť, nemôže mať ani pyramída taký vplyv. Boli sme veľmi prekvapení, keď experimenty urobené v našom laboratóriu spolu so Sergejom Vladimirovičom Kuvsinikovom ukázali, že sa vodivosť zakaždým mení.
Okrem toho vplyv pyramídy závisí od časti dňa, kedy boli vzorky vkladané do pyramídy a kedy sa vyberali. Vtedy prebiehala zmena elektrónových vlastností a elektrovodivosti. Amplitúda týchto kolísaní závisela práve od času vplyvu pyramídy a od toho, kedy cez deň boli vzorky umiestnené v pyramíde...“

A. S. Kostikov, akademik Akadémie prírodných vied Ruskej Federácie, riaditeľ NII „Grafit“:

„...Je dôležité pripomenúť, že doteraz sme mali vo všetkých typoch technológií meniace sa parametre: teplota, tlak, čas a hustota. A odteraz, aj keď si asi dávam príliš smelé méty, si môžeme pridať k technológiám aj piaty parameter – pyramída. Zo všetkými odvodenými následkami, bez ohľadu na to, že mechanizmus vplyvu pyramídy je len v štádiu diskusie, teoretici budú ešte dlho skúmať ako ju prakticky využiť. No existencia piateho parametra v technológii nám dáva možnosť dospieť k novým výsledkom takmer vo všetkých typoch chemickej, metalurgickej a iných technológiách. Teraz možno smelo povedať, že je to technológia 21. storočia...“

Pre zvýšenie účinnosti žeziel sa všetky komponenty, z ktorých sa skladajú, umiestňujú v pyramíde so silným štrukturálnym poľom, ktoré koriguje medziatómové vzdialenosti v priebehu 12-dňového cyklu
mechanizmu vplyvu.

Rozoberieme si energetickú štruktúru človeka. To, čo v bežnom živote nazývame „aura“ alebo „biopole“ človeka, je len dôsledok navzájom pôsobiacich kolísaní rôznych energetických vrstiev (energetických tiel) človeka. Energetická štruktúra človeka sa teda skladá z niekoľkých energetických tiel: emocionálne, astrálne, mentálne, atď. Tieto telá sa líšia formou, štruktúrou, energetickou hustotou, frekvenciou vibrácií a svojimi ďalšími vlastnosťami.
Keď rozoberáme vplyv žeziel na organizmus človeka, zastavíme sa pri prvých dvoch telách (emocionálnom a astrálnom), ktoré zodpovedajú za bioenergetickú frekvenciu a stav človeka.

Prvé energetické telo sa skladá z vibrácií a teplotných rytmov fyzickej štruktúry človeka, preto akýkoľvek proces, ktorý sa deje vo fyzickom tele človeka, sa hneď odzrkadlí v tomto emocionálnom tele. Napríklad u človeka sa začal zápal v oblasti krížov (lumbago). Potom nastáva opuchnutie a zvýšenie teploty, čo sa odzrkadľuje v zmene formy a frekvencie vibrácií príslušnej oblasti prvého energetického tela. Energetický vplyv na túto oblasť energetického tela a korekcia vibrácií vedie k zníženiu bolesti a zlepšeniu stavu chorej osoby.

Obrysy prvého energetického tela opisujú kontúry fyzického tela v energetickej vrstve od 0,3 do 3 m. Toto telo je príjemcom a zároveň rozdeľovačom transformovanej kozmickej energie – prány. Práve cez neho sa naše fyzické telo napĺňa touto životnou energiou potrebnou pre náš organizmus.

Druhé energetické telo (astrálne) zodpovedá za náš emocionálny a psychický stav, ktorý je vyvolaný zmenami v tomto tele. Výbuch emócií v strese spôsobuje destabilizáciu energetickej štruktúry astrálneho tela a zmeny v ňom, čo vedie k psychickému nepohodliu a nervovo-psychickým problémom.
Energetická štruktúra človeka má svoje energetické centrá – čakry, cez ktoré sa organizmus navzájom ovplyvňuje so svojím vonkajším okolím. Čakry si môžeme predstaviť ako energetické víry. Transformovaná energia z kozmu, zeme, vzduch, vody a slnečných lúčov postupuje cez čakry do fyzického tela človeka. Čakry sú priamymi sprievodcami spracovanej energie v energetickej štruktúre a sú späté s fyzickým telom a endokrinnou sústavou človeka. Základné čakry majú svoje projekcie, siedma čakra má projekciu v dlaniach a prvá čakra v chodidlách.
Človek je svojím spôsobom „elektráreň“. Ak zoberieme do rúk cylindre, polarizujeme v nich kryštály. Zároveň vplyvom svojho biopoľa cez projekcie príslušných čakier v dlaniach sa začínajú aktivovať 6. a 7. čakra a teda 6. a 7. energetické pole. Z hľadiska fyzického tela sa stimuluje hypotalamus a hypofýza, keďže sú projekciami týchto čakier vo fyzickom tele. Aktivácia týchto centier vedie k poslednému, ľuďmi ešte nepoznanému energetickému plastu a organizmus sa začína napĺňať priamo zo zdroja. Energia, ktorá vstupuje do tela a piezoelektrická energia generovaná náplňami žeziel vytvára okolo tela energetický kokón (obal). Tento pánický kokón vibruje energiou, ktorá stimuluje hypotalamus a hypofýzu. Koriguje energetickú štruktúru človeka a blahodárne vplýva na celý organizmus. Impulzy, ktoré prechádzajú cez hypotalamus a hypofýzu aktivujú procesy regenerácie a uzdravovania.

Tretie energetické telo (mentálne) je späté s dušou a psychickým stavom človeka. Harmonizácia tohto tela vytvára energetické predpoklady pre stabilizáciu a rozvoj psychických možností človeka.

Principiálna schéma vplyvu žeziel na ľudský organizmus je nasledovná: žezlá vplývajú prostredníctvo piezoelektrického efektu na centrálnu nervovú sústavu. Z nej ide impulz do hypotalamu a z neho do hypofýzy, ďalej do endokrinnej sústavy a z nej do žliaz s vnútornou sekréciou. Tie ovplyvňujú orgány. Spätná reakcia nasleduje dvomi spôsobmi: z endokrinnej sústavy do centrálneho nervového systému a priamo z orgánov do centrálneho nervového systému. Tieto informácie o stave orgánov posiela centrálny nervový systém do hypotalamu a hypofýzy a tie zaktivizujú v organizme procesy samoliečby a regenerácie (ak nie sú tieto funkcie potlačené). V prípade nedostatočnej aktivity samoliečby, žezlá vytvárajú energetický kokón, ktorý vibruje takou energiou, ktorá vplýva priamo na hypotalamus a hypofýzu a tie stimulujú proces samoliečby a regenerácie.

Energetický kokón generovaný
Žezlami KONT (uhlík a feromagnetika) má silný vplyv na človeka, ale nie je veľmi stabilný. Nezáleží na tom, ako dlho budete s nimi pracovať, v priebehu 24 hodín sa rozpadne. Pri týchto žezlách je potrebná každodenná práca s nimi.
Žezlá QUARTZ majú náplne z kryštálov kremeňa. Energetický kokón nimi vytvorený má mäkký, ale stály vplyv na človeka, je veľmi stabilný. Ak budete pracovať s týmito žezlami jeden týždeň, vytvorený kokón vydrží až tri týždne.

 
copyright © žezlá faraónov
design by and-solutions